JAVNI POZIV ZA ISTICANJE KANDIDATURE ZA IZBOR ČLANOVA I ZAMJENIKA ČLANOVA SAVJETA MLADIH OPĆINE JALŽABET

 

 

 

REPUBLIKAHRVATSKA

VARAŽDINSKA ŽUPANIJA

OPĆINA JALŽABET


Komisija za izbor i imenovanja


KLASA: 230-03/21-01/01

URBROJ: 2186/04-21-01

Varaždin, 19. kolovoza 2021.


Na temelju članka 10. Zakona o savjetima mladih („Narodne novine“ broj 41/14), članka 21. Statuta Općine Jalžabet („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ br. 31/09, 28/13, 10/15, i 17/21) i članka 4. Odluke o radu Savjeta mladih Općine Jalžabet („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 62/17) Komisija za izbor i imenovanje Općinskog vijeća Općine Jalžabet objavljuje

 


JAVNI POZIV

ZA ISTICANJE KANDIDATURA ZA IZBOR ČLANOVA I ZAMJENIKA ČLANOVA

SAVJETA MLADIH OPĆINE JALŽABET

 


Savjet mladih Općine Jalžabet, kao savjetodavno tijelo Općinskog vijeća Općine Jalžabet, osnovano je u cilju aktivnog uključivanja mladih u javni život te informiranja i savjetovanja mladih u Općini Jalžabet.

 

Za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Općine Jalžabet mogu se birati osobe u dobi od navršenih 15 do navršenih 30 godina života s prebivalištem ili boravištem na području Općine Jalžabet.

 

Savjet mladih Općine Jalžabet ima 7 članova koje bira Općinsko vijeće na vrijeme od 3 godine.

 

Pravo predlaganja kandidata/kandidatkinja za članove i zamjenike članova Savjeta mladih imaju:

- udruge mladih i i druge koje se bave radom s mladima,

- učenička vijeća,

- studentski zborovi,

- pomladci političkih stranaka, sindikalnih ili strukovnih organizacija u Republici Hrvatskoj,

- neformalne skupine mladih.

 

Ovlašteni predlagatelji dužni su prilikom isticanja kandidatura predložiti i zamjenika za svakog kandidata za člana Savjeta mladih.

 

Predlagatelj je dužan svoj prijedlog obrazložiti i u pisanom obliku dostaviti ga Komisiji za izbor i imenovanja Općine Jalžabet, na adresu Općina Jalžabet, Trg braće Radića 16, 42203 Jalžabet, u roku od 15 dana od dana objave Javnog poziva s naznakom: "za Savjet mladih".

 

Prijedlog kandidata za članove i zamjenike članova Savjeta mladih podnosi se u pisanom obliku odnosno na obrascu objavljenom na web stranici Općine Jalžabet, a mora sadržavati: naziv i sjedište ovlaštenog predlagatelja, ime i prezime kandidata i njegovog zamjenika, datum i godinu rođenja, prebivalište odnosno boravište kandidata i njegovog zamjenika, vlastoručno potpisanu izjavu kandidata i njegovog zamjenika o prihvaćanju kandidature, obrazloženje predlagatelja.

 

Kod predlaganja kandidata za članove i zamjenike članova Savjeta mladih ovlašteni predlagatelji trebaju voditi računa o potrebi ravnopravne zastupljenosti osoba oba spola.

 

Obrazloženje kandidature sadržava podatke o kandidatu ili zamjeniku odnosno kandidatima i zamjenicima kao što su naziv škole, završeno obrazovanje, radno mjesto, dosadašnje aktivnosti, interesi i motivi za kandidiranje i sl.

 

Nepravovremeni i nepotpuni prijedlozi neće se uzeti u razmatranje.

 

Nakon zaprimanja pisanih i obrazloženih kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih, Komisija za izbor i imenovanja obavlja provjeru formalnih uvjeta prijavljenih kandidata te najkasnije u roku od 15 dana od isteka roka za podnošenje prijava, sastavlja Izvješće o provjeri formalnih uvjeta te utvrđuje popis važećih kandidatura.

 

Na Izvješće o provjeri formalnih uvjeta ovlašteni predlagatelji kandidature imaju pravo prigovora Komisiji za statutarno-pravna pitanja Općine Jalžabet.

 

Izvješće o provjeri formalnih uvjeta i popis važećih kandidatura zajedno s obrazloženjima kandidatura dostavljaju se Općini Jalžabet i objavljuju se na web stranici Općine te na oglasnim pločama.

 

Općinsko vijeće na prvoj sjednici nakon objave popisa važećih kandidatura raspravlja o Izvješću o provjeri formalnih uvjeta i s popisa važećih kandidatura za članove i zamjenika članova Savjeta mladih tajnim glasovanjem bira članove i zamjenike članova Savjeta mladih na način utvrđen Odlukom o radu Savjeta mladih Općine Jalžabet.

 

Javni poziv objavit će se istog dana na oglasnim pločama i na web stranici Općine Jalžabet.

 

Javni poziv, Obrazac prijedloga, Izjava kandidata o prihvaćanju kandidature za člana i zamjenika člana Savjeta mladih nalaze se na web stranici Općine Jalžabet.

 

 

KOMISIJA ZA IZBOR I IMENOVANJA

OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE JALŽABET

 

 

Izjava o prihvaćanju kandidature za člana Savjeta mladih - jalžabet

 

Obrazac za isticanje kandidature_Savjet mladih_2021

 

 
canakkale canakkale canakkale truva search
canakkale canakkale canakkale truva search