Upravni odjel
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Općine Jalžabet (poslovi lokalnog značaja kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana i to osobito poslove koji se odnose na uređenje naselja i stanovanje, prostorno i urbanističko planiranje, komunalno gospodarstvo, brigu o djeci, socijalna skrb, primarnu zdravstvenu zaštitu, odgoj i osnovno obrazovanje, kulturu, tjelesnu kulturu i šport, zaštitu potrošača, zaštitu i uređenje okoliša, uređenje groblja, protupožarnu i civilnu zaštitu, promet, i sl.) kao i poslove državne uprave prenijetih na Općinu, ustrojen je Jedinstvenu upravni odjel Općine Jalžabet.

JUO dužan je svojim radom omogućiti ostvarivanje prava i potreba građana i pravnih osoba u skladu sa zakonom i Statutom Općine, a samostalan je u okviru svog djelokruga i za svoj rad odgovoran načelniku i Općinskom vijeću.
Jedinstvenim upravnim odjelom upravlja pročelnik kojeg imenuje Općinski načelnik. Upravne, stručne i ostale poslove u Jedinstvenom upravnom odjelu obavljaju službenici i namještenik u sastavu:

1. Voditelj odsjeka za upravu, administrativne poslove, računovodstvo, proračun i financije Petra Grulja Mesarić, mag.oec

042/647-094

 

2. Voditelj komunalnog odjela Nenad Tuđan,ing. 042/647-522
3.
Administrativni referent Jasna Levatić 042/647-522
4.
Komunalni redar
Dragutin Pokos 042/647-522
5. Komunalni radnik
Darko Cesarec
042/647-522
 
canakkale canakkale canakkale truva search
canakkale canakkale canakkale truva search