PROSLAVA SV. ANE U NOVAKOVCU

OPĆINA JALŽABET

 

PROSLAVA SV. ANE U

NOVAKOVCU

NEDELJA, 30.07.2017.

OTVORENJE KAPELICE I SV.MISA U 11,00 SATI

-POSLIJE MISE PODJELA VOLA S RAŽNJA ,UZ GEMIŠTE I TAMBURAŠE

----------------------------

OD 14, 00 SATI ZABAVA UZ TANGO BAND

ORG.:UDRUGA VINARA OPĆINE JALŽABET.

 
WOLLSDORF TRAŽI RADNIKE

Wollsdorf traži radnike-obavijest

 
JAVNI NATJEČAJ

 

REPUBLIKA HRVATSKA

VARAŽDINSKA ŽUPANIJA

OPĆINA JALŽABET

OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA: 370-03/17-01/01

URBROJ: 2186/04-17-01

Jalžabet, 04.07.2017.


Na temelju članka 35. stavka 2. i članka 391. Zakona o vlasništvu I drugim stvarnim pravima ( NN 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 31/09, 28/13 ) , Odluke Općinskog vijeća od 20. 06. 2017. godine, Općinski načelnik Općine Jalžabet objavljuje

 

J A V N I N A T J E Č A J
za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Jalžabet

 


Predmet natječaja su sljedeće nekretnine:

 


1. Stambena građevina (kuća) površine 69,41 m2 sa dvorištem na k.č. 1096/1-48 površine 115 čhv i 1096/1-49 površine 123 čhv k.o. Kelemen broj zk. ul. 3212 na adresi Imbriovec Jalžabetski 45b, sa početnom cijenom 111.972,43 kn prema procjeni sudskog vještaka, i k.č. oranica Stari Zdenec sa 1121 hvati upisan u z.k.ul.2655, k.o. Jalžabet po početnoj cijeni 9.080,10 kuna.

 


2. Stambena građevina (kuća) površine 151,25 m2 izgrađena na k.č. broj 1295 površine 1647 m2 k.o. Novakovec broj zk. ul. 1281, po početnoj cijeni od 167.922,82 kn

i oranice k.č. 1296 površine 1726 m2, k.o. Novakovec broj zk. ul. 1281, po početnoj cijeni od 3.383,50 kn, sve sa teretovnicom u korist Gradišnik Simon, OIB: 95224798251, Križni vrh 54, 2318 Laporje, Slovenija.

 


3. Udio 5/180 dijela nekretnine upisanih u zk. ul. 335 k.o. Bribir Općinskog suda u Rijeci zk. odjel Crikvenca na kat. čest. 10302/1 šuma Oplaz nad jargovom u površini 107 hvati (u naravi 1/6 kuće) i kat. početnoj cijeni od 37.253,20 kn po procjeni sudskog vještaka i čest. 10302/2 šuma Oplaz nad jargovom u površini 106 hvati, po početnoj cijeni od 919,48 kn prema procjeni sudskog vještaka.

 


4. Šuma Ribnjak u Bukovju sa 167 hvati na čk. br. 477/98 i oranica Ribnjak u Bukovju sa 843 hvati na čk. br. 477/99 sve upisano u k.o. Jakopovec, zk. ul. 1273, sa početnom cijenom 8181,00 kn.

 


5. Voćnjak u Kelemenu sa 742 m2 čk. br. 121 upisano ko. 331155 Kelemen zk. ul. 2878, vrt u Kelemenu sa 80 čhv na čkbr. 140/1 i vrt u Kelemenu sa 80 čhv na čk. br, 140/2 sve upisano u k.o. Kelemen zk. ul. 37 i

čk. br 1873 Vukovec kuća sa 86 m2, dvorište sa 500 m2 i vinograd sa 1594 m2 sve upisano u k.o. Kelemen zk. ul. 2773 po početnoj cijeni od 260.240,00 kn prema pocjeni Porezne uprave ispostava Varaždin.

 


6. K.o 1172/7 oranica Luka sa 355 čhv upisano u zk. ul. 3271 k.o. Kelemen prema početnoj cijeni 2875,50 kn.

Napomena: Sve nekretnine kupuju se po načelu viđeno – kupljeno, a što isključuje naknadne prigovore kupaca. Općina Jalžabet neće snositi troškove uređenja nekretnine.

 


Pravo na sudjelovanje u natječaju imaju:

fizičke osobe državljani Republike Hrvatske

pravne osobe registrirane u Republici Hrvatskoj

strani državljani sukladno pozitivnim propisima Republike Hrvatske

Najpovoljniji ponuditelj je onaj koji uz ispunjenje uvjeta iz ovog javnog natječaja za nekretninu za koju podnosi ponudu, ponudi najviši iznos kupoprodajne cijene.

Ponudi se obvezno prilažu sljedeći dokazi o sposobnosti natjecatelja:

dokaz o hrvatskom državljanstvu za domaću fizičku osobu, odnosno presliku putovnice za stranu fizičku osobu

za pravne osobe izvod iz sudskog, obrtnog ili drugog odgovarajućeg registra ne stariji od 90 dana računajući od dana početka postupka natječaja, odnosno za obrtnike preslika rješenja ili obrtnice Ureda za gospodarstvo te ovjereni prijevod izvornika isprave o registraciji tvrtke u matičnoj državi ( za stranu pravnu osobu ako im je dozvoljeno natjecanje ),

dokaz o uplaćenoj jamčevini

potvrda Općine Jalžabet da ponuditelj nema nepodmirenih dospjelih obveza prema Općini Jalžabet

za pravne osobe potvrda Porezne uprave o stanju duga koja ne smije biti starija od 30 dana računajući od dana početka postupka natječaja

Ponuditelji su obvezni uplatiti jamčevinu u visini od 10 % utvrđene početne cijene za nekretninu iz ovog javnog natječaja, za koje podnose ponudu

Jamčevina se uplačuje na žiro račun Općine Jalžabet, IBAN: HR2526300001816500005, poziv na broj: 7706-OIB, s naznakom „ Jamčevina za natječaj – prodaja nekretnine „
Odabranom ponuditelju uplaćena jamčevina se uračunava u iznos kupoprodajne cijene, a ostalim ponuditeljima čija ponuda nije odabrana, vratit će se uplaćena jamčevina.

Ponude se podnose u pisanom obliku, na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

Rok za dostavu ponude je 8 dana od dana objave ovog natječaja u Večernjem listu, i na službenoj Internet stranici Općine Jalžabet (http://www.jalzabet.hr/ ).

Ponude se dostavljaju na adresu: Općina Jalžabet, Trg braće Radića 16, 42203 Jalžabet u zatvorenoj omotnici, s naznakom „Ponuda za kupnju nekretnina- ne otvarati“ osobno ili preporučenom pošiljkom.

Otvaranje zaprimljenih ponuda izvršit će se u sjedištu Općine Jalžabet, 24.07.2017.godine u 10,00 sati.

Odabrani ponuditelj dužan je sklopiti ugovor s Općinom Jalžabet u roku od 15 dana računajući od dana dostave Odluke načelnika Općine Jalžabet o odabiru ponuditelja.

Ugovorom će se regulirati međusobna prava i obveze između ugovornih strana. Ako odabrani ponuditelj ne sklopi ugovor u navedenom roku, gubi pravo na jamčevinu u cijelosti, te će se u tom slučaju nekretnina ponuditi prvom sljedećem najpovoljnijem ponuditelju.

Iznos utvrđene kupoprodajne cijene odabrani ponuditelj je dužan uplatiti na račun Općine Jalžabet u roku od 15 dana računajući od dana sklapanja ugovora o kupoprodaji.

Porez na promet nekretnina, odnosno troškove upisa prava vlasništva i sve ostale troškove vezane uz prijenos prava vlasništva snosi kupac.

Nepravodobne, nepotpune i nejasne ponude neće se razmatrati. Ponude s ponuđenim iznosom nižim od utvrđene početne cijene neće se razmatrati ovim natječajem.

Odluku o odabiru ponuditelja donosi načelnik Općine Jalžabet, o čemu će svi podnositelji ponuda biti pisano obaviješteni.

Načelnik Općine Jalžabet zadržava pravo poništiti natječaj bez posebnog obrazloženja i bez snošenja novčanih i svih drugih eventualnih posljedica, kao i ne prihvatiti niti jednu zaprimljenu ponudu. U tom se slučaju obvezuje na povrat uplaćene jamčevine.

 


Načelnik Općine Jalžabet:

Mirko Magić, mag.oec.

 

 
Izvješće o visini troškova izbora i načinu njihova korištenja

 

Izvješće o visini troškova izbora i načinu njihova korištenja

 
Obavijest fizičkim i pravnim osobama na koje se odnose Odluke o davnju u zakup bez javnog poziva
Utorak, 20 Lipanj 2017 14:15

Obavijest fizičkim i pravnim osobama na koje se odnose Odluke o davanju u zakup bez javnog poziva na koje je Ministarstvo poljoprivrede dalo suglasnost“, kojom se pozivaju da u roku od 30 dana, odnosno u razdoblju od 16. lipnja 2017. do 16. srpnja 2017. podnesu Agenciji za poljoprivredno zemljište, Zagreb, Ulica grada Vukovara 78., zahtjev za sklapanje ugovora o privremenom korištenju sukladno članku 48. stavku 1. Zakona o poljoprivrednom zemljištu ( Narodne novine broj 39/13 i 48/15) i Naputku ministra poljoprivrede za postupanje u primjeni odredbe članka 51. stavka 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (Narodne novine“, br. 53/17).


http://www.zemljiste.mps.hr/novosti/vijesti/obavijest-fizi%C4%8Dkim-i-pravnim-osobama/

 

 
<< Početak < « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 » > Kraj >>

Stranica 2 od 18
canakkale canakkale canakkale truva search
canakkale canakkale canakkale truva search