Podaci o parcelama

 

 

Katastar Poduzetničke Zone JalžabetUkupna površina zone je: 1.400.000 m2

Faza I: 1.050.000 m2

Faza II: 350.000 m2

Površine parcela kreću se od 5.000 m2 do 150.000 m2.

Cijene komunalnog doprinosa:

- proizvodne hale -
- do 4 m visine: 20 HRK/m3
- preko 4 m visine: 5 HRK/m3

- skladišta - 20 HRK/m3

- prodaja, usluge i uredski prostor: 35 HRK/m3

Cijena građevinskog zemljišta: 20 EUR/m2

 

Prije izdavanja lokacijske dozvole za gradnju u zoni prema navedenim uvjetima, potrebno je u Općini usvojiti dokumente iz članka 224., stavak 6. i 8. Osnovni uvjeti koji se moraju primijeniti pri izradi dokumentacije iz članka 224., stavak 6. i 8. su:

 1. građevinski pravac potrebno je smjestiti na udaljenost od najmanje 10 m od regulacijske linije, izuzev ako se detaljnijim dokumentom ili razradom zone ne definira veća udaljenost
 2. građevine trebaju biti udaljene od jedne međe za širinu vatrogasnog koridora (6m),
 3. međusobna udaljenost građevina ne može biti manja od visine veće građevine (visine vijenca, odnosno sljemena na zabatu strane okrenute drugoj građevini), ali ne manja od širine vatrogasnog koridora,
 4. najveći koeficijent izgrađenosti građevinske parcele iznosi 40%,
 5. najmanje 20% od ukupne površine parcele mora biti ozelenjeno, s tim da se ta površina ne može isključivo urediti kao parkiralište na perforiranim tlakovcima (moguća je kombinacija s visokim zelenilom),
 6. prilikom uređivanja parcela u najsjevernijem dijelu zone (područje najbliže Plitvici), potrebno je ozeleniti najsjeverniji dio parcela u dubini od najmanje 20m. Ta ozelenjena površina se može u manjem dijelu urediti kao parkiralište na perforiranim tlakovcima (moguća je kombinacija s visokim zelenilom)
 7. katnost građevine određuje se u ovisnosti od proizvodno-tehnološkog procesa, a daje se uz mogućnost uređenja potkrovlja i izgradnje podruma,
 8. visina sljemena građevina smije iznositi najviše 13,5 m mjereno od konačno zaravnatog terena
 9. iznimno, visina sljemena smije iznositi i više za pojedine građevine u kojima proizvodno-tehnološki proces to zahtijeva, što je potrebno posebno obrazložiti i dokumentirati u postupku ishođenja dokumentacije za lociranje građevine, te ishoditi mišljenje službe nadležne za zaštitu kulturne baštine, vezano na zaštitu vizura. Najveća dopuštena bruto površina višeg dijela građevine je 10% od bruto izgrađene površine građevine
 10. krovišta i pokrov građevina potrebno je oblikovati sukladno vrsti i namjeni građevine, odnosno tehnologiji građenja. Na krovištu je moguće ugraditi kupole za prirodno osvjetljavanje, te kolektore sunčeve energije
 11. najmanja veličina parcele za gospodarske djelatnosti je 5.000 m2 na prostoru sjeverozapadno od autoceste, odnosno 10.000 m2 na prostoru jugoistočno od autoceste

 
canakkale canakkale canakkale truva search
canakkale canakkale canakkale truva search