ODLUKE Ispis
Autor Općina Jalžabet   
Petak, 01 Prosinac 2017 10:17

Akti  Općinskog vijeća

 

 

 

Statut Općine Jalžabet (" Službeni vjesnik Varaždinske županije" , broj 31/09)

 

 

Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Jalžabet (" Službeni vjesnik Varaždinske županije" , broj 28/13 )

 

 

Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Jalžabet (" Službeni vjesnik Varaždinske županije" , broj 10/15 )

 


Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Jalžabet  ("Službeni vjesnik Varaždinske županije", broj 17/21)


2010. godina

 

 

Odluka o imenovanju ulice u naselju Kelemen
(" Službeni vjesnik Varaždinske županije" , broj 8/10 )


Odluka o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje

poljoprivrednih rudina
(" Službeni vjesnik Varaždinske županije" , broj 19/10 )


 

Odluka o komunalnom redu na području Općine Jalžabet
(" Službeni vjesnik Varaždinske županije" , broj 19/10 )


Odluka o imenovanju ulice u vikend naselju Jalžabeta
(" Službeni vjesnik Varaždinske županije" , broj 29/10 )


Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu
(" Službeni vjesnik Varaždinske županije" , broj 29/10 )


Odluka o uvođenju naknade za razvoj
(" Službeni vjesnik Varaždinske županije" , broj 29/10 )


Odluka o načinu obavljanja komunalnih djelatnosti na području Općine Jalžabet
(" Službeni vjesnik Varaždinske županije" , broj 29/10 )


Odluka o povjeravanju komunalne djelatnosti održavanja čistoće - skupljanje

i odvoz komunalnog otpada na uređena odlagališta za područje Općine Jalžabet
(" Službeni vjesnik Varaždinske županije" , broj 34/10 )

 


2011. godina

 

 

Odluka o izmjeni Odluke o porezu na kuće za odmor (" Službeni vjesnik Varaždinske županije" , broj 8/11 )


Odluka o broju etaža koje se mogu ozakoniti na nezakonito izgrađenoj zgradi
(" Službeni vjesnik Varaždinske županije" , broj 37/11 )


Odluka o imenovanju ulica u Poduzetničkoj zoni Jalžabet
(" Službeni vjesnik Varaždinske županije" , broj 48/11 )


Odluka o imenovanju ulica u Poduzetničkoj zoni Jalžabet
(" Službeni vjesnik Varaždinske županije" , broj 48/11 )

 

2012. godina

 

Odluka o izradi ciljanih Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Jalžabet (" Službeni vjesnik Varaždinske županije" , broj 2/12 )

 

Odluka o prihvaćanju Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za područje Općine Jalžabet (" Službeni vjesnik Varaždinske županije" , broj 13/12 )

 

Odluka o prihvaćanju Plana zaštite i spašavanja Općine Jalžabet (" Službeni vjesnik Varaždinske županije" , broj 13/12 )

 

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izradi ciljanih Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Jalžabet (" Službeni vjesnik Varaždinske županije" , broj 14/12 )

 

Odluka o donošenju 2. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Jalžabet (" Službeni vjesnik Varaždinske županije" , broj 34/12)

 

Odluka o ustroju Jedinstvenog upravnog odjela Općine Jalžabet (" Službeni vjesnik Varaždinske županije" , broj 34/12 )

 

Odluka o klasifikaciji radnih mjesta službenika i namještenika Općine Jalžabet (" Službeni vjesnik Varaždinske županije" , broj 34/12 )

 

Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Općine Jalžabet (" Službeni vjesnik Varaždinske županije" , broj 34/12 )

 

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu (" Službeni vjesnik Varaždinske županije" , broj 51/12 )

 

Odluka o potvrđivanju i mjenjanju naziva ulica/trgova (" Službeni vjesnik Varaždinske županije" , broj 56/12 )

 

 

2013. godina

 

Odluka o mjenjanju naziva ulica (" Službeni vjesnik Varaždinske županije" , broj 4/13 )

 

 

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu (" Službeni vjesnik Varaždinske županije" , broj 28/13 )

 

Odluka o visini naknade predsjedniku Općinskog vijeća Općine Jalžabet, članovima Nadzornog

odbora Inovativnog centra d.o.o., članovima Upravnog vijeća Dječjeg vrtića

»Potočić« Jalžabet, članovima Komisije za procjenu šteta od elementarnih nepogoda,

te drugim pozvanima na sjednice Općinskog vijeća
(" Službeni vjesnik Varaždinske županije" , broj 47/13 )

 

Odluka o osnovici i koeficijentu za obračun plaće općinskog načelnika Općine Jalžabet
(" Službeni vjesnik Varaždinske županije" , broj 47/13 )

 

Odluka o visini naknade za rad zamjenika općinskog načelnika koji dužnost obnaša bez zasnivanja radnog odnosa
(" Službeni vjesnik Varaždinske županije" , broj  47/13)

 

Odluka o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na podrućju Oćine Jalžabet
(" Službeni vjesnik Varaždinske županije" , broj 50/13)

 

Odluka o izbor stalnog sastava Izbornog povjerenstva za izbor članova vijeća mjesnih odbora u Općini Jalžabet
(" Službeni vjesnik Varaždinske županije" , broj 50/13 )

 

Odluka o visini naknada za članove sastava Izbornog povjerenstva za izbor članova vijeća mjesnih odbora u Općini Jalžabet,

te članova biračkih odbora (" Službeni vjesnik Varaždinske županije" , broj 50/13 )

 

Odluka o suglasnosti Općinskog vijeća Općine Jalžabet (" Službeni vjesnik Varaždinske županije" , broj 50/13 )

 

Odluka o davanju ovlaštenja Upravi trgovačkog društva Varkom d.d. (" Službeni vjesnik Varaždinske županije" , broj 50/13 )

 

Ispravak Odluke o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Jalžabet
(" Službeni vjesnik Varaždinske županije" , broj 53/13)

 

Odluka o imenovanju članova Savjeta mladih Općine Jalžabet (" Službeni vjesnik Varaždinske županije" , broj 82/13)

 

 

2014.godina

 

Odluka o raspoređivanju sredstva za rad političkih stranaka i nezavisnih viječnika iz Proračuna Općine Jalžabet za 2014.godinu(" Službeni vjesnik Varaždinske županije" , broj 7/14)

 

Izmjena Odluke o prodaji robe izvan prodavaonica (" Službeni vjesnik Varaždinske županije" , broj 7/14)

 

Dopuna odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Općine Jalžabet (" Službeni vjesnik Varaždinske županije" , broj 7/14)

 

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2013. godinu (" Službeni vjesnik Varaždinske županije" , broj 19/14)

 

Odluka o nerazvrstanim cestama na području Općine Jalžabet (" Službeni vjesnik Varaždinske županije" , broj 19/14)

 

Izmjena i dopuna Odluke o načinu obavljanja komunalnih djelatnosti na području Općine Jalžabet (" Službeni vjesnik Varaždinske županije" , broj 19/14)

 

Odluka izmjenama i dopunama Odluke o organizaciji i radu dimnjačarske službe na području općine Jalžabet (" Službeni vjesnik Varaždinske županije" , broj 19/14)

 

Odluka o nerazvrstanim cestama na području Općine Jalžabet.
(" Službeni vjesnik Varaždinske županije" , broj 37/14)

 

 

Izmjene i dopune Plana razvojnih programa Općine Jalžabet za razdoblje od 2014-2016.
(" Službeni vjesnik Varaždinske županije" , broj 45/14)

 

 

 

Plan razvojnih programa Općine Jalžabet za razdoblje od 2015. do 2017. godine. (" Službeni vjesnik Varaždinske županije" , broj 62/14 )

 

 

Odluka o osnivanju novog naselja. (" Službeni vjesnik Varaždinske županije" , broj 62/14 )

 

Odluka o izboru osobe za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja javne rasvjete na području Općine Jalžabet. (" Službeni vjesnik Varaždinske županije" , broj 62/14 )

 

Odluka o izboru osobe za obavljanje komunalne djelatnosti dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije, te veterinarsko-higijeničarske službe na području Općine Jalžabet. (" Službeni vjesnik Varaždinske županije" , broj 62/14 )

 

Izmjena i dopuna Odluke o načinu obavljanja komunalnih djelatnosti na području Općine Jalžabet (" Službeni vjesnik Varaždinske županije" , broj 62/14 )

 

Program održavanja komunalne infrastrukture Općine Jalžabet za 2015. godinu (" Službeni vjesnik Varaždinske županije" , broj 62/14 )

 

Program gradnje objekata komunalne infrastrukture Općine Jalžabet za 2015. godinu (" Službeni vjesnik Varaždinske županije" , broj 62/14 )

 

Program javnih potreba u kulturi Općine Jalžabet za 2015. godinu (" Službeni vjesnik Varaždinske županije" , broj 62/14 )

 

Program javnih potreba u sportu Općine Jalžabet za 2015. godinu (" Službeni vjesnik Varaždinske županije" , broj 62/14 )

 

Program raspodjele sredstava za potrebe socijalne skrbi i drugih oblika pomoći u 2015. godini (" Službeni vjesnik Varaždinske županije" , broj 62/14 )

 

Pravilnik o postupku tzv. „bagatelne nabave“ (" Službeni vjesnik Varaždinske županije" , broj 62/14 )

 

Plan nabave Općine Jalžabet za 2015. godinu (" Službeni vjesnik Varaždinske županije" , broj 62/14 )

 

Zaključak o prihvaćanju Analize stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Jalžabet za 2014. godinu (" Službeni vjesnik Varaždinske županije" , broj 62/14 )

 

Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Jalžabet (" Službeni vjesnik Varaždinske županije" , broj 62/14 )

 

Zaključak o donošenju Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Jalžabet u 2015. godini. (" Službeni vjesnik Varaždinske županije" , broj 62/14 )

 

Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Jalžabet u 2015. godini  (" Službeni vjesnik Varaždinske županije" , broj 62/14 )

 

 

2015.godina

 

 

Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i nezavisnih vijećnika iz Proračuna Općine Jalžabet za 2015. godinu(" Službeni vjesnik Varaždinske županije", broj 10/15 )


Odluka o prihvaćanju Programa ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije te Plana zaštite od požara Općine Jalžabet (" Službeni vjesnik Varaždinske županije" , broj 10/15 )


Odluka o prijenosu prava vlasništva na zemljištu(" Službeni vjesnik Varaždinske županije" , broj 10/15)


Odluka o imenovanju ulice u naselju Jalžabet(" Službeni vjesnik Varaždinske županije" , broj 10/15 )


Odluka o pripadnosti naselja Poduzetnička zona Jalžabet Mjesnom odboru Jalžabet(" Službeni vjesnik Varaždinske županije" , broj 10/15 )


Odluka o izradi Strateškog razvojnog programa Općine Jalžabet od 2014. do 2020. godine(" Službeni vjesnik Varaždinske županije" , broj 13/15 )


Odluka o izmjenama Odluke o porezu na kuće za odmor(" Službeni vjesnik Varaždinske županije" , broj 26/15 )


Odluka o imenovanju ulice u naselju Poduzetnička Zona Jalžabet(" Službeni vjesnik Varaždinske županije" , broj 26/15 )

 

Odluka o izmjenama Odluke o porezu na kuće za odmor(" Službeni vjesnik Varaždinske županije" , broj 31/15 )


Odluka o izmjeni Odluke o osnovici i koeficijentu za obračun plaće općinskog načelnika Općine Jalžabet(" Službeni vjesnik Varaždinske županije" , broj 49/15 )


Odluka o godišnjim nagradama povodom Dana Općine Jalžabet(" Službeni vjesnik Varaždinske županije" , broj 49/15 )


Odluka o osnivanju Poduzetničke zone Jalžabet(" Službeni vjesnik Varaždinske županije" , broj 49/15)


Odluka o prihvaćanju Strateškog razvojnog programa Općine Jalžabet do 2020. godine(" Službeni vjesnik Varaždinske županije" , broj 68/15 )


2016.godina

 

Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i nezavisnih vijećnika iz Proračuna Općine Jalžabet za 2016. godinu (" Službeni vjesnik Varaždinske županije" , broj 13/16 )


Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Poduzetničke zone Jalžabet (" Službeni vjesnik Varaždinske županije" , broj 13/16 )


Odluka o izradi 3. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Jalžabet (" Službeni vjesnik Varaždinske županije" , broj 26/16)


Odluka o priključenju korisnika na kanalizacijski sustav u Leštakovcu i Kelemenu (" Službeni vjesnik Varaždinske županije" , broj 36/16)


Odluka o imenovanju u Stožer civilne zaštite Općine Jalžabet (" Službeni vjesnik Varaždinske županije" , broj 36/16 )


Odluka o donošenju 3. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Jalžabet (" Službeni vjesnik Varaždinske županije" , broj 45/16 )

 

Odluka o određivanju pravnih osoba za sustav civilne zaštite Općine Jalžabet  (" Službeni vjesnik Varaždinske županije" , broj  63/16 )

 

Odluka o visini naknade za dobrovoljne Vatrogasce (" Službeni vjesnik Varaždinske županije" , broj  63/16 )

 

Odluka o osnivanju i imenovanju Stožera civilne zaštite Općine Jalžabet

(" Službeni vjesnik Varaždinske županije" , broj 66/16 )

 

 


2017.godina


 

Plan prijma u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Jalžabet za 2017. Godinu (Kratkoročni plan) („Službeni vjesnik Varaždinske županije „ broj 1/17)


Izvršenje Proračuna Općine Jalžabet za 2016. godinu . („Službeni vjesnik Varaždinske županije „ broj 10/17 )


Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i nezavisnih vijećnika iz Proračuna Općine Jalžabet za razdoblje od siječnja - svibnja 2017. godine. („Službeni vjesnik

Varaždinske županije „ broj 10/17)


Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu („Službeni vjesnik Varaždinske županije „
broj 10/17) )


Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu općinskog načelnika za razdoblje od 01.07.2016.-31.12.2016. godine. („Službeni vjesnik Varaždinske županije „
broj 10/17 )


Pravilnik o provođenju postupka jednostavne nabave. („Službeni vjesnik Varaždinske županije „ broj
broj 10/17 )


Rješenje o osnivanju Mandatne komisije Općinskog vijeća Općine Jalžabet („Službeni vjesnik Varaždinske županije „ broj 34/17 )


Rješenje o osnivanju Odbora za izbor i imenovanja Općinskog vijeća Općine Jalžabet („Službeni vjesnik Varaždinske županije „ broj 34/17 )


Rješenje o izboru predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Jalžabet („Službeni vjesnik Varaždinske županije „ broj 34/17 )


Odluka o visini naknade predsjedniku Općinskog vijeća Općine Jalžabet, članovima („Službeni vjesnik Varaždinske županije „ broj 34/17 )


Općinskog vijeća Općine Jalžabet, članovima Nadzornog odbora Inovativnog centra Jalžabet d.o.o. i članovima Upravnog vijeća Dječjeg vrtića »Potočić« Jalžabet („Službeni vjesnik

Varaždinske županije „ broj 34/17 )


Odluka o osnovici i koeficijentu za obračun plaće općinskog načelnika Općine Jalžabet i zamjenice načelnika Općine Jalžabet („Službeni vjesnik Varaždinske županije „ broj 34/17 )


Izmjena Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Općine Jalžabet („Službeni vjesnik Varaždinske županije „ broj 34/17 )


Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i nezavisnih vijećnika iz Proračuna Općine Jalžabet za razdoblje od lipnja - prosinca 2017. Godine („Službeni vjesnik

Varaždinske županije „ broj 34/17 )


Odluka o izradi Strategije razvoja turizma Općine Jalžabet 2017. - 2022. („Službeni vjesnik Varaždinske županije „ broj 34/17 )


Odluka o kriterijima za rad Vatrogasne zajednice Općine Jalžabet („Službeni vjesnik Varaždinske županije „ broj 34/17 )


Odluka o povjeravanju poslova upravljanja grobljima („Službeni vjesnik Varaždinske županije „ broj 34/17)


Rješenje o osnivanju Odbora za statutarno-pravna pitanja Općinskog vijeća Općine Jalžabet („Službeni vjesnik Varaždinske županije „ broj broj 34/17 )


Rješenje o osnivanju Odbora za financije i proračun Općinskog vijeća Općine Jalžabet („Službeni vjesnik Varaždinske županije „ broj 34/17 )


Rješenje o o snivanju Komisije za procjenu šteta od elementarnih nepogoda u Općini Jalžabet („Službeni vjesnik Varaždinske županije „ broj 34/17 )


Pravilnik o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Jalžabet („Službeni vjesnik Varaždinske županije „ broj 36/17 )


Odluka o prihvaćanju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Jalžabet za razdoblje 01.01. - 30.06.2017. godine („Službeni vjesnik Varaždinske županije „ broj 50/17 )


Izvršenje Proračuna Općine Jalžabet do 30.06.2017. godine („Službeni vjesnik Varaždinske županije „ broj 50/17 )


Odluka o općinskim porezima Općine Jalžabet („Službeni vjesnik Varaždinske županije „ broj 50/17 )


Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu („Službeni vjesnik Varaždinske županije „ broj 50/17 )


Odluka o organizaciji i načinu financiranja Programa produženog boravka u Osnovnoj školi Petar Zrinski Jalžabet („Službeni vjesnik Varaždinske županije „ broj 50/17 )


Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu općinskog načelnika za razdoblje 01.01. - 30.06.2017. godine („Službeni vjesnik Varaždinske županije „ broj 50/17 )


Odluka o dobitnicima godišnjih nagrada Općine Jalžabet povodom Dana Općine („Službeni vjesnik Varaždinske županije „ broj 62/17)


Odluka o radu Savjeta mladih Općine Jalžabet („Službeni vjesnik Varaždinske županije „ broj 62/17 )

 

 

 

2018.godina

 

Izvršenje Proračuna Općine Jalžabet do 31. prosinca 2017. godine ("Službeni vjesnik Vraraždinske županije", broj 11/18)

 

Odluka o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Jalžabet ( "Službeni vjesnik Varaždinske županije", broj 11/18)


Odluka o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i javne usluge prikupljanja biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Jalžabet

("Službeni vjesnik Varaždinske županije ", broj 11/18)


Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i nezavisnih vijećnika iz Proračuna Općine Jalžabet za razdoblje 2018. godine  ("Službeni vjesnik Varaždinske županije", broj 11/18)

 

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu općinskog načelnika za razdoblje od 01.07.2017. - 31.12.2017. godine ("Službeni vjesnik Varaždinske županije", broj 11/18)

 

Rješenje o stavljanju mandata u mirovanje člana Općinskog vijeća Općine Jalžabet i početku mandata člana Općinskog vijeća Općine Jalžabet ("Službeni vjesnik Varaždinske županije", broj 11/18)

 

Odluka o donošenju Plana gospodarenja otpadom Općine Jalžabet za razdoblje od 2018. do 2023. godine 2024 (" Službeni vjesnik Varaždinske županije", broj 34/18)


Plan gospodarenja otpadom Općine Jalžabet za razdoblje od 2018. do 2023. godine (" Službeni vjesnik Varaždinske županije",broj 34/18)

 

Izmjene Odluke o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Jalžabet (" Službeni vjesnik Varaždinske županije", broj 34/18)


Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu (" Službeni vjesnik Varaždinske županije", broj 34/18)


Odluka o izboru suca porotnika Općinskog suda u Varaždinu (" Službeni vjesnik Varaždinske županije", broj 34/18 )

 

Odluka o prihvaćanju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Jalžabet za razdoblje 01.01. - 30.06.2018. godine ("Službeni vjesnik Varaždinske županije", broj 60/18)


Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Jalžabet do 30.06.2018. godine ("Službeni vjesnik Varaždinske županije", broj 60/18))


Odluka o izradi Ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Jalžabet ("Službeni vjesnik Varaždinske županije", broj 60/18))


Odluka o donošenju 4. ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Jalžabet ("Službeni vjesnik Varaždinske županije", broj 60/18))


Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu općinskog načelnika za razdoblje od 01.01.2018. - 30.06.2018. godine ("Službeni vjesnik Varaždinske županije", broj 60/18)

 

Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt "Rekonstrukcija Društvenog doma i vatrogasnog spremišta Leštakovec" ("Službeni vjesnik Varaždinske Županije", broj 61/18)


Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt  "Rekonstrukcija (dogradnja) dječjeg vrtića" ("Službeni vjesnik Varaždinske Županije",broj 61/18)


Odluka o dobitnicima godišnjih nagrada Općine Jalžabet ("Službeni vjesnik Varaždinske županije", broj 77/18 )

 

Odluka o mjerama za sprečavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada na području Općine Jalžabet ("Službeni vjesnik Varaždinske županije ", broj 77/18)

 

Program gradnje objekata komunalne infrastrukture Općine Jalžabet za 2019. godinu ("Službeni vjesnik Varaždinske županije",broj 77/18)

 

Program održavanja komunalne infrastrukture Općine Jalžabet za 2019. Godinu ("Službeni vjesnik  Varaždinske županije ",broj 77/18)

 

Odluka o prihvaćanju  1. Izmjena i dopuna  Proračuna  Općine Jalžabet za 2018. Godinu ("Službeni vjesnik Varaždinske  županije " ,broj 92/18)

 

1.  izmjene i dopune Proračuna Općine Jalžabet za 2018. godinu ("Službeni vjesnik Varaždinske županije", broj 92/18)

 

Prve izmjene i dopune  Plana razvojnih programa Općine Jalžabet za razdoblje od 2018. – 2020. godine ("Službeni vjesnik Varaždinske županije" ,broj 92/18)

 

Odluka o prihvaćanju Proračuna Općine Jalžabet za 2019.godinu sa pripadajućim programima("Službeni vjesnik Varaždinske županije" ,broj 92/18)

 

Proračun Općine Jalžabet za 2019., 2020. i 2021.godinu("Službeni vjesnik Varaždinske županije", broj 92/18)

 

Plan razvojnih programa Općine Jalžabet za razdoblje od 2019.-2021. godine ("Službeni vjesnik Varaždinske županije", broj 92/18)

 

Odluka o izvršanju Proračuna Općine Jalžabet za 2019. godinu ("Službeni vjesnik Varaždinske županije", broj 92/18)

 

Odluka o komunalnoj naknadi ("Službeni vjesnik Varaždinske županije" ,broj 92/18)


Odluka o vrijednosti boda komunalne naknade ("Službeni vjesnik Varaždinske županije" ,broj 92/18)


Odluka o komunalnom doprinosu("Službeni vjesnik Varaždinske županije" ,broj 92/18)


Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama ("Službeni vjesnik Varaždinske županije" ,broj 92/18)

 

Odluka o visini paušalog  poreza po krevetu, odnosno po smještajnoj jedinici u kampu ("Službeni vjesnik Varaždinske županije", broj 92/18)

 

Odluka o izboru osobe za obavljanje komunalne djelatnosti dezinfekcije , dezinsekcije i deratizacije te veterinarsko – higijeničarske službe na području Općine Jalžabet ("Službeni vjesnik Varaždinske županije" ,broj 92/18)

 

Odluka o prihvaćanju Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Jalžabet ("Službeni vjesnik Varaždinske županije" ,broj 92/18)

 

Procjena rizika od velikih nesreća za Općinu Jalžabet ("Službeni vjesnik Varaždinske županije", broj 92/18)

 

Izmjene Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture Općine Jalžabet za 2018.godinu("Službeni vjesnik Varaždinske županije", broj 92/18)

 

Izmjene Programa održavanja komunalne Infrastrukture Općine Jalžabet za 2018. godinu("Službeni vjesnik Varaždinske županije" ,broj 92/18)

 

Izmjene Programa raspodjele sredstava za potrebe socijalne skrbi i drugih oblika pomoći u 2018.godini ("Službeni vjesnik Varaždinske županije" ,broj 92/18)


Izmjene Programa javnih potreba u kulturi Općine Jalžabet za 2018.godinu ("Službeni vjesnik Varaždinske županije" ,broj 92/18)

 

Izmjena Programa javnih potreba u športu Općine Jalžabet za 2018.godini ("Službeni vjesnik Varaždinske županije" ,broj 92/18)


Izmjene Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture Općine Jalžabet za 2019.godinu ("Službeni vjesnik Varaždinske županije", broj 92/18)Program raspodjele sredstava za potrebe socijalne skrbi i drugih oblika pomoći u 2019.godini ("Službeni vjesnik Varaždinske županije", broj 92/18)


Program javnih potreba u kulturi Općine Jalžabet za 2019.godinu ("Službeni vjesnik Varaždinske županije" ,broj 92/18)Program javnih potreba u športu Općine Jalžabet za 2019.godinu ("Službeni vjesnik Varaždinske županije" ,broj 92/18)


Zaključak o donošenju Analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine Jalžabet za 2018.godinu  ("Službeni vjesnik Varaždinske županije", broj 92/18)


Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Jalžabet za 2018.godinu ("Službeni vjesnik Varaždinske županije" ,broj 92/18)

 

Zaključak o donošenju Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite 2019.-2022.na području Općine Jalžabet ("Službeni vjesnik Varaždinske županije" ,broj 92/18)

 

Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite 2019.-2022.na području Općine Jalžabet ("Službeni vjesnik Varaždinske županije", broj 92/18)

 

Zaključak o donošenju Godišnjeg plana sustava civilne zaštite na području Općine Jalžabet u 2019.godini ("Službeni vjesnik Varaždinske županije" ,broj 92/18)

 

Godišnji plan sustava civilne zaštite na području Općine Jalžabet u 2019.godini s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje ("Službeni vjesnik Varaždinske županije", broj 92/18)


 

2019.godina

 

Odluka o prihvaćanju Izvršenja Proračuna Općine Jalžabet za 2018. godinu Izvršenje Proračuna Općine Jalžabet za 2018. godinu ("Službeni vjesnik Varaždinske županije", broj 12/19 )


Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i nezavisnih vijećnika iz Proračuna Općine Jalžabet za razdoblje 2019. godine ("Službeni vjesnik Varaždinske županije", broj 12/19 )


Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu općinskog načelnika za razdoblje od 01.07.2018. - 31.12.2018. godine ("Službeni vjesnik Varaždinske županije", broj 12/19 )


Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu ("Službeni vjesnik Varaždinske županije", broj 12/19 )


Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2018. godinu ("Službeni vjesnik Varaždinske županije", broj 12/19 )


Program korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištemu vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Jalžabet za 2019. godinu ("Službeni vjesnik Varaždinske županije", broj 12/19 )


Odluka o donošenju Plana djelovanja Općine Jalžabet u području prirodnih nepogoda za 2019. godinu ("Službeni vjesnik Varaždinske županije", broj 12/19 )


Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda ("Službeni vjesnik Varaždinske županije", broj 12/19 )

 

Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Jalžabet ("Službeni vjesnik Varaždinske županije", broj 28/19)


Odluka o uključenju Općine Jalžabet u program izgradnje stanova po Programu društveno poticane stanogradnje ("Službeni vjesnik Varaždinske županije", broj  37/19 )


Odluka o uvjetima, mjerilima i postupku za utvrđivanje reda prvenstva za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje na području Općine Jalžabet ("Službeni vjesnik Varaždinske županije", broj 37/19 )


Odluka o partnerstvu sa Domom za odrasle osobe, Jalžabet, Kolodvorska 1 u provođenju projekta »Unapređivanje infrastrukture za pružanje socijalnih

usluga u zajednici kao podrška procesu deinstitucionalizacije - druga faza ("Službeni vjesnik Varaždinske županije", broj 37/19 )


Zaključak o poštivanju Odluke o donošenju 4. ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Jalžabet
("Službeni vjesnik Varaždinske županije", broj 37/19 )


Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Jalžabet za 2018. godinu ("Službeni vjesnik Varaždinske županije", broj 37/19 )


Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Jalžabet za 2018. godinu
("Službeni vjesnik Varaždinske županije", broj 37/19)

 

Izvršenje Proračuna Općine Jalžabet od 01.01.2019. do 30.06.2019. godine ("Službeni vjesnik Varaždinske županije", broj 53/19)


Odluka o davanju suglasnosti za pristupanje Općine Jalžabet većem urbanom području Grada Varaždina.("Službeni vjesnik Varaždinske županije", broj 53/19)


Izmjena i dopuna Odluke o klasifikaciji radnih mjesta službenika i namještenika  Općine Jalžabet ("Službeni vjesnik Varaždinske županije", broj 53/19)


Izmjena i dopuna Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Općine Jalžabet ("Službeni vjesnik Varaždinske županije", broj 53/19)


Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu općinskog načelnika za razdoblje od 01.01.2019. do 30.06.2019. godine. ("Službeni vjesnik Varaždinske županije", broj 53/19)

 

Odluka o izmjeni Odluke o komunalnoj naknadi. ("Službeni vjesnik Varaždinske županije", broj 69/19)


Odluka o izmjeni Odluke o komunalnom doprinosu. ("Službeni vjesnik Varaždinske županije", broj 69/19)


Odluka o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Jalžabet. ("Službeni vjesnik Varaždinske županije", broj 69/19)


Odluka o prihvaćanju Godišnjeg izvješća o radu Dječjeg vrtića »Potočić« Jalžabet za pedagošku 2018./2019. godinu. ("Službeni vjesnik Varaždinske županije", broj 69/19)

 

1. izmjene i dopune Proračuna Općine Jalžabet za 2019. godinu. ("Službeni vjesnik Varaždinske županije", broj 98/19 )


Izmjene Plana razvojnih programa Općine  Jalžabet za razdoblje od 2019. - 2021. godine. ("Službeni vjesnik Varaždinske županije", broj 98/19 )


Proračun Općine Jalžabet za 2020. godinu sa projekcijama za 2021. i 2022. godinu. ("Službeni vjesnik Varaždinske županije", broj 98/19 )


Plan razvojnih programa Općine Jalžabet  za razdoblje od 2020. - 2022. godine. ("Službeni vjesnik Varaždinske županije", broj 98/19 )


Odluka o izvršavanju Proračuna Općine  Jalžabet za 2020. godinu. ("Službeni vjesnik Varaždinske županije", broj 98/19 )


Odluka o ekonomskoj cijeni korištenja  vrtića. ("Službeni vjesnik Varaždinske županije", broj 98/19 )


Izmjena Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture Općine Jalžabet za 2019. godinu. ("Službeni vjesnik Varaždinske županije", broj 98/19 )


Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture Općine Jalžabet za 2019. godinu. ("Službeni vjesnik Varaždinske županije", broj 98/19 )


Izmjene Programa raspodjele sredstava za potrebe socijalne skrbi i drugih oblika pomoći u 2019. godini. ("Službeni vjesnik Varaždinske županije", broj 98/19 )


Izmjene Programa javnih potreba u kulturi Općine Jalžabet za 2019. godini. ("Službeni vjesnik Varaždinske županije", broj 98/19 )


Izmjene Programa javnih potreba u športu Općine Jalžabet za 2019. godinu. ("Službeni vjesnik Varaždinske županije", broj 98/19 )


Program gradnje objekata komunalne infrastrukture Općine Jalžabet za 2020. godinu. ("Službeni vjesnik Varaždinske županije", broj 98/19 )


Program raspodjele sredstava za potrebe socijalne skrbi i drugih oblika pomoći u 2020. godini. ("Službeni vjesnik Varaždinske županije", broj 98/19 )


Program javnih potreba u kulturi Općine  Jalžabet za 2020. godini. ("Službeni vjesnik Varaždinske županije", broj 98/19 )


Program javnih potreba u športu Općine Jalžabet za 2020. godinu. ("Službeni vjesnik Varaždinske županije", broj 98/19 )


Zaključak o donošenju Analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine Jalžabet za 2019. godinu. ("Službeni vjesnik Varaždinske županije", broj 98/19 )


Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Jalžabet za 2019. godinu. ("Službeni vjesnik Varaždinske županije", broj 98/19 )


Zaključak o donošenju Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Jalžabet u 2020. godini. ("Službeni vjesnik Varaždinske županije", broj 98/19 )


Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Jalžabet u 2020. godini s financijskim učincima za  trogodišnje razdoblje. ("Službeni vjesnik Varaždinske županije", broj 98/19 )

 

 

 

2020.godina

 

Odluka o prihvaćanju Izvršenja Proračuna Općine Jalžabet za 2019. godinu ("Službeni vjesnik Varaždinske županije", broj 12/20 )


Izvršenje Proračuna Općine Jalžabet do 31.12.2019. godine ("Službeni vjesnik Varaždinske županije", broj 12/20 )


Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019. godinu ("Službeni vjesnik Varaždinske županije", broj 12/20 )


Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu ("Službeni vjesnik Varaždinske županije", broj 12/20 )


Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i nezavisnih vijećnika iz Proračuna Općine Jalžabet za 2020. godinu ("Službeni vjesnik Varaždinske županije", broj 12/20 )


Odluka o ukidanju postrojbe civilne zaštite opće namjene Općine Jalžabet ("Službeni vjesnik Varaždinske županije", broj 12/20 )


Odluka o prihvaćanju zahtjeva Općine Sveti Ilija o povjeravanju koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine Sveti Ilija ("Službeni vjesnik Varaždinske županije", broj 12/20 )


Odluka o osnovici za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Jalžabet te dužnosnika Općine Jalžabet ("Službeni vjesnik Varaždinske županije", broj 12/20 )


Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Jalžabet za 2019. godinu ("Službeni vjesnik Varaždinske županije", broj 12/20 )


Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Jalžabet za 2019. godinu ("Službeni vjesnik Varaždinske županije", broj 12/20 )


Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu općinskog načelnika za razdoblje od 01.07.2019.-31.12.2019. godine ("Službeni vjesnik Varaždinske županije", broj 12/20 )


Zaključak o usvajanju Izvješća o korištenju sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa, dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u

vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Jalžabet za 2019. godinu ("Službeni vjesnik Varaždinske županije", broj 12/20 )


Izvješće o korištenju sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa, dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu

Republike Hrvatske na području Općine Jalžabet za 2019. godinu ("Službeni vjesnik Varaždinske županije", broj 12/20 )


Zaključak o usvajanju Izvješća o korištenju sredstava ostvarenih od promjene namjene poljoprivrednog zemljišta u 2019. godini ("Službeni vjesnik Varaždinske županije", broj 12/20 )


Izvješća o korištenju sredstava ostvarenih od promjene namjene poljoprivrednog zemljišta u 2019. godini ("Službeni vjesnik Varaždinske županije", broj 12/20 )

 

Odluka o prihvaćanju Prijedloga Sporazuma o zajedničkom obavljanju poslova civilne zaštite na području Grada Varaždina i općina Beretinec, Cestica,

Gornji Kneginec, Jalžabet, Petrijanec, Sveti Ilija, Sračinec, Trnovec Bartolovečki, Vidovec i Vinica

("Službeni vjesnik Varaždinske županije", broj 20/20 )

 

Izvršenje Proračuna Općine Jalžabet od 01.01.2020. do 30.06.2020. godine ("Službeni vjesnik Varaždinske županije", broj 58/20 )


Odluka o davanju podrške na 3. izmjene i dopune Prostornog plana Varaždinske županije ("Službeni vjesnik Varaždinske županije", broj 58/20 )

 

Odluka o sufinanciranju produženog boravka djece u Osnovnoj školi »Petar Zrinski« Jalžabet za školsku godinu 2020./2021. ("Službeni vjesnik Varaždinske županije", broj 58/20 )


Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu općinskog načelnika za razdoblje od 01.01.2020. do 30.06.2020. godine ("Službeni vjesnik Varaždinske županije", broj 58/20 )

 

Odluka o prihvaćanju Strategije razvoja turizma Općine Jalžabet ("Službeni vjesnik Varaždinske županije", broj 75/20 )

Strategija razvoja turizma Općine Jalžabet ("Službeni vjesnik Varaždinske županije", broj 75/20 )


Odluka o komunalnom redu na području Općine Jalžabet ("Službeni vjesnik Varaždinske županije", broj 75/20 )

 


Odluka o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređenje i održavanje poljoprivrednih

rudina te mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu na

području Općine Jalžabet ("Službeni vjesnik Varaždinske županije", broj 75/20)

 

 

1. izmjene i dopune Proračuna Općine Jalžabet za 2020. godinu ("Službeni vjesnik Varaždinske županije", broj 101/20)


Proračun Općine Jalžabet za 2021. godinu ("Službeni vjesnik Varaždinske županije", broj 101/20)


Projekcija Proračuna Općine Jalžabet za 2022. i 2023. godinu ("Službeni vjesnik Varaždinske županije", broj 101/20)


Odluka o izvršenju Proračuna Općine Jalžabet za 2021. godinu ("Službeni vjesnik Varaždinske županije", broj 101/20)


Izmjene Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture Općine Jalžabet

za 2020. godinu ("Službeni vjesnik Varaždinske županije", broj 101/20)


Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture Općine Jalžabet za 2020. godinu ("Službeni vjesnik Varaždinske županije", broj 101/20)


Izmjene Programa raspodjele sredstava za potrebe socijalne skrbi i drugih oblika

pomoći u 2020. godini ("Službeni vjesnik Varaždinske županije", broj 101/20)


Izmjene Programa javnih potreba u kulturi Općine Jalžabet za 2020. godinu ("Službeni vjesnik Varaždinske županije", broj 101/20)


Izmjene Programa javnih potreba u športu Općine Jalžabet za 2020. godinu ("Službeni vjesnik Varaždinske županije", broj 101/20)


Program gradnje objekata komunalne infrastrukture Općine Jalžabet za 2021.

godinu ("Službeni vjesnik Varaždinske županije", broj 101/20)


Program održavanja komunalne infrastrukture Općine Jalžabet za 2021. godinu ("Službeni vjesnik Varaždinske županije", broj 101/20)


Program raspodjele sredstava za potrebe socijalne skrbi i drugih oblika pomoći u

2021. godini ("Službeni vjesnik Varaždinske županije", broj 101/20)


Program javnih potreba u kulturi Općine Jalžabet za 2021. godinu ("Službeni vjesnik Varaždinske županije", broj 101/20)


Program javnih potreba u športu Općine Jalžabet za 2021. godinu ("Službeni vjesnik Varaždinske županije", broj 101/20)


Program utroška sredstava šumskog doprinosa za 2020. godinu ("Službeni vjesnik Varaždinske županije", broj 101/20


Program utroška sredstava šumskog doprinosa za 2021. godinu ("Službeni vjesnik Varaždinske županije", broj 101/20)


Zaključak o donošenju Analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine

Jalžabet za 2020. godinu ("Službeni vjesnik Varaždinske županije", broj 101/20)


Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Jalžabet za 2020. godinu ("Službeni vjesnik Varaždinske županije", broj 101/20)


Zaključak o donošenju Godišnjeg plana sustava CZ na području Općine Jalžabet

u 2021. godini ("Službeni vjesnik Varaždinske županije", broj 101/20)


Godišnji plan sustava CZ na području Općine Jalžabet u 2021. godini s financijskim

učincima za trogodišnje razdoblje ("Službeni vjesnik Varaždinske županije", broj 101/20)

 

 

2021.godina

 


("Službeni vjesnik Varaždinske županije", broj 17/21)

 

Odluka o prihvaćanju Izvršenja Proračuna  Općine Jalžabet za 2020. godinu

 

Izvršenje Proračuna Općine Jalžabet do 31.12.2020. godine


Izvješće o izvršenju Programa gradnje  objekata i uređaja komunalne infrastrukture

za 2020. godinu


Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu

 

Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i nezavisnih vijećnika

iz Proračuna Općine Jalžabet za prvih pet mjeseci 2021. godine

 

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika

i namještenika Općine Jalžabet

 

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o ustroju Jedinstvenog upravnog odjela

Općine Jalžabet

 


Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu općinskog načelnika za razdoblje od

 

01.07.2020. - 31.12.2020. godine

 

 

 

Akti Općinskog načelnika

 

2013


Plan prijama u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Jalžabet za 2013. godinu (" Službeni vjesnik Varaždinske županije" , broj 4/13)

 

Odluka o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića »Potočić« Jalžabet
(" Službeni vjesnik Varaždinske županije" , broj 39/13)

 

Odluka o imenovanju članova Nadzornog odbora Inovativnog centra d.o.o. (" Službeni vjesnik Varaždinske županije" , broj 39/13 )

 

Procedura obračuna i naplata vlastitih prihoda

 

 

2014

 

Pravilnik o unutarnjem redu Jednistvenog upravnog odjela Općine Jalžabet (" Službeni vjesnik Varaždinske županije" , broj 3/14 )

 

Plan prijama u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Jalžabet za 2014. godinu (Kratkoročni plan) (" Službeni vjesnik Varaždinske županije" , broj 4/14 )

 

 

 

2015

 

 

Pravilnik o uvjetima i postupku za dodjelu studentskih stipendija studentima s područja Općine Jalžabet (" Službeni vjesnik Varaždinske županije" , broj  3/15 )

 

 

2016

 

Plan prijama u službu u jedinstveni upravni odjel Općine Jalžabet za 2016. godinu (Kratkoročni plan) (" Službeni vjesnik Varaždinske županije" , broj 1/16)

 

Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Nacrta Odluke o izradi 3. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Jalžabet (" Službeni vjesnik Varaždinske županije" , broj 17/16)

 

Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš o izradi 3. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Jalžabet (" Službeni vjesnik Varaždinske županije" , broj 25/16)

 

 

2018

 

Odluka o osnivanju i imenovanju Stažara civilne zaštite Općine Jalžabet ("Službeni vjesnik Varaždinske županije", broj 3/18)

 

Poslovnik o radu Stožara civilne zaštite Općine Jalžabet ("Službeni vjesnik Varaždinske županije" ,broj 3/18)

 

Odluka o započinanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Nacrta Plana gospodarenja otpadom Općine Jalžabet za razdoblje od 2018. do 2023. godine

("Službeni vjesnik Varaždinske županije ", broj 17/18)

 

Odluka o osnivanju Savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga Općine Jalžabet ("Službeni vjesnik Varaždinske županije" ,broj 24/18)

 

Plan prijma u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Jalžabet za 2018. godinu (Kratkoročni plan) ("Službeni vjesnik Varaždinske županije", broj 27/18)

 

Odluka o davanju suglasnosti na primjenu novog Cjenika javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Jalžabet od 14. svibnja 2018. godine

(" Službeni vjesnik Varaždinske županije" ,broj 37/18)

 2019

 

Godišnji plan upravljanja imovinom

 

PROCEDURA STJECANJA I RASPOLAGANJA NEKRETNINAMA U VLASNIŠTVU OPĆINE

 

Odluka o mjerilima i načinu korištenja vlastitih prihoda

 

 

 


2020

 

 

 

Odluka o izmjeni članova Stožera civilne zaštite Općine Jalžabet ("Službeni vjesnik Varaždinske županije", broj 12/20 )

Suglasnost na izmjenu Cjenika javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada, biorazgradivnog komunalnog otpada i usluga povezanih s

javnim uslugama na području Općine Jalžabet ("Službeni vjesnik Varaždinske županije", broj 20/20 )

 

Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš nacrta Strategije razvoja turizma Općine Jalžabet ("Službeni vjesnik Varaždinske županije", broj 54/20 )

 

Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti postupak strateške procjene utjecaja na okoliš za Strategiju razvoja turizma Općine Jalžabet ("Službeni vjesnik Varaždinske županije", broj 55/20 )

  

 

 

 

 

 

 


 

Ažurirano: Utorak, 30 Ožujak 2021 09:27