Objavljeni natječaji

 

Na temelju članka 35. stavka 2. i članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN 91/96), te članka 40. Statuta Općine Jalžabet („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 24/01), Općinsko poglavarstvo Općine Jalžabet objavljuje

NATJEČAJ

za prodaju zemljišta u vlasništvu Općine Jalžabet

1. Predmet natječaja je prodaja građevinskog zemljišta čkbr. 1001/1 - u naravi oranica površine 10.117 m2, upisana u zemljišno – knjižni uložak 1879, u Poduzetničkoj zoni Jalžabet, koja je locirana na sjevernoj strani uz spojnu cesta na autocestu A4 Zagreb – Goričan (čvor Varaždin). Namjena čestice: prema Prostornom planu uređenja Općine Jalžabet, čestica je predviđena za industriju, malo i srednje poduzetništvo.

2. Početna cijena iznosi 150,00 kuna/m2.

3. Natječaj je otvoren neograničeno,tj. dok se gore navedene čestice ne prodaju

4. Pravo sudjelovanja na natječaju imaju sve fizičke i pravne osobe koje predoče obrazloženi plan izgradnje objekta na kupljenom zemljištu,dostave izjavu da će izgrađeni objekt biti ekološki prihvatljiv bez posebnog izvora zagađivanja, mogu osigurati isplatu najmanje 40% od ukupno ponuđene cijene zemljišta u roku od 15 dana od dana sklapanja ugovora pod uvjetom raskida ugovora, te se obavezuju da će dovršiti izgradnju objekta u roku od dvije godine od dana sklapanja ugovora o kupoprodaji zemljišta, uplate jamčevinu u iznosu od 3% od početne cijene zemljišta.

5. Ponuda mora sadržavati:
- ime, prezime i adresu ponuđača, odnosno naziv i adresu tvrtke pravnog subjekta i naznaku odgovorne osobe
- domovnicu za fizičke osobe, odnosno važeću registraciju za pravne osobe
- iznos ponuđene cijene po m2 zemljišta
- plan korištenja predmetne nekretnine s predviđenim brojem novootvorenih radnih mjesta
- dokaz o ispunjavanju uvjeta navedenih pod točkom 4. ovog natječaja.

6. Kopiju plana i podatke o čestici moguće je preuzeti u prostorijama Općine Jalžabet, u Jalžabetu, Trg braće Radić bb, u vremenu od 8,00 do 14,00 sati svakog radnog dana, tijekom trajanja roka za dostavu ponuda.

7. Jamčevina se uplaćuje za svaku ponuđenu česticu posebno, na žiro račun Općine Jalžabet, broj 2360000-1816500005, s pozivom na broj „21 7706-0 matični broj“ za pravne osobe i „22 7706-JMBG“ za fizičke osobe, uz naznaku svrhe uplate „jamčevina za natječaj – Poduzetnička zona“.Najpovoljnijem ponuđaču jamčevina će se uračunati u ponuđenu cijenu, a ostalim sudionicima nadmetanja će se vratiti. U slučaju da odabrani ponuđač odustane od sklapanja ugovora o kupoprodaji, gubi pravo na povrat jamčevine.

8. Osnovni kriterij za odabir najpovoljnije ponude je ponuđena cijena. U slučaju da pristignu dvije ili više ponuda s istom ponuđenom cijenom, prednost ima ponuditelj koji može ostvariti bolju iskorištenost nekretnine, u smislu zapošljavanja i razvoja gospodarstva na području Općine Jalžabet.

9. Najpovoljniji ponuditelj dužan je u roku od osam dana od primitka obavijesti o odabiru, s Općinom Jalžabet sklopiti ugovor o kupoprodaji nekretnina.

10. Troškove ovjere potpisa ugovora, uknjižbe predmetne nekretnine, kao i porez na promet nekretnina, snosi kupac.

11. Ponude na natječaj dostavljaju se u zatvorenoj omotnici na sljedeću adresu:
OPĆINA JALŽABET
TRG BRAĆE RADIĆ BB
42 203 JALŽABET
s naznakom „ponuda na natječaj za kupnju zemljišta“.

12. Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja donosi Općinsko poglavarstvo Općine Jalžabet i ista će biti dostavljena svim ponuditeljima u roku od 10 dana od donošenja. Nepravodobne i nepotpune ponude, te ponude za koje nije uplaćena jamčevina, nećese uzeti u razmatranje.13. Općinsko poglavarstvo Općine Jalžabet pridržava pravo poništenja ovog natječaja i neprihvaćanja ponude bilo kojeg ponuditelja bez obrazloženja.

14. Načine ispunjavanja uvjeta određenih ovim natječajem, kao i posljedice neispunjavanja uvjeta, precizno će se definirati ugovorom o kupoprodaji.

15. Za sve dodatne informacije možete se obratiti na telefon 042/647-094 ili 099/212 73 64.

Općina Jalžabet

 


canakkale canakkale canakkale truva search
canakkale canakkale canakkale truva search